Skip to content

Isaziso Somphakathi Sokufaka Isicelo Semvume sePhoenix Industrial Park

Published:

Supply chain warehouse illustration

Isicelo semvume Yemisebenzi Ehleliwe ngokuvumelana no-Section 6(1) woMthetho KaMasipala Wemisebenzi Ehleliwe

Lapha sikhipha isaziso sokuthi kuzokwenziwa isicelo ngabakwa-Unilever SA (Pty) Ltd ngokwemibandela Yemithetho KaMasipala eshiwo ngenhla ku-Mnu. Poobalan Gilbert kaMasipala waseThekwini ukugunyaza ukusetshenziswa kwendawo eku-166 Hunslet Road (ERF 306 ye-Phoenix Industrial Park), Phoenix Industrial Park ukwenza umsebenzi/imisebenzi ehlelwe ngezansi ku-Schedule 1 weMithetho kaMasipala:

Ukusebenza ngomkhiqizo wamakhemikhali, kubandakanya nanoma iyiphi inqubo ehlanganisa izinguquko ezenziwa amakhemikhali emikhiqizweni (chemical reaction) nokushisela insimbi.

Noma yimuphi umuntu ofisa ukungavumelani nokusetshenziswa kwale ndawo nezakhiwo zayo angenza kanjalo zingakapheli izinsuku ezingu-14 (eziyishumi nane) kusukela ngosuku okushicilelwe ngalo lesi saziso ngokufaka isikhalazo esilotshiwe afake amagama akhe, imininingwane yokuxhumana, amakheli kanye nezizathu zokungavumelani kwakhe nalesi sicelo asiqondise kulona:

Isikhulu Esigunyaziwe: Poobalan Gilbert

Ikheli: 9/11 Elfgrove, Stanmore, Phoenix

inombolo Yokuxhumana: 031 -3229867 / 031-3229873

Ikheli le-Email:gilbert@durban.gov.za

Imininingwane yenkampani yokungavumelani nesicelo

……………………………

……………………………

Amakhophi wesicelo sokuqaphelisa ashiqilelwe kwalokhu okunyathelisiwe ayatholakala ukuze sithole umbono womphakathi ephephandabeni lendawo.

Namakhophi ephepha kuyatholakala kulezi zindawo:

Local Library

Sizakala Centre

Office of the Ward Councillor

Back to top